Seuran säännöt

TIKKAKOSKEN TIKKA ry

SÄÄNNÖT
 

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Tikka ry. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alue on Tikkakosken kylä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Edistää ja kehittää kunto- ja kilpaurheiluharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

- antaa tietopuolista opetusta

- toimeenpanee kilpailuja, kuntotapahtumia ja kursseja.

3§ Varainhankinta 

Varainhankinnan toimintaansa yhdistys hankkii

- jäsenmaksuin

- avustuksilla ja lahjoituksilla

- sopimalla sponsorointisopimuksia

- pienimuotoisilla talkoilla

- järjestämiensä tapahtumien aikaisella kioski-ja arpamyynnillä

- mainostilamyynnillä.

4§ Jäsen- ja liittymismaksu 

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava liittymis- ja vuosittainen jäsenmaksu, joiden määrän yhdistyksen kevätkokous vahvistaa vuosittain.

5§ Jäsenyys 

Yhdistys on jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä ja muissa toiminnan kannalta tarpeellisissa lajiliitoissa ja niiden aluejärjestöissä.

6§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki hallituksen hyväksymät henkilöt.

Seuran kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnan kannalta erityisen merkittäviä henkilöitä. Kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä. Kunniajäsenyys on elinaikainen. Kunniajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

7§ Hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viidestä kahdeksaan (5-8) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa vuosittain, mutta kuitenkin niin että sama henkilö voi olla puheenjohtajana korkeintaan kolme (3) vuotta peräkkäin.

Hallituksen varsinaisen ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan jäsenet kevätkokouksessa.

Tilintarkastajat kaksi (2) ja varatilintarkastajat kaksi (2) valitaan kevätkokouksessa. Heidän toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen varsinaisten jäsenten lukumäärästä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Varajäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Paikalla olevalla varajäsenellä on myös äänioikeus mikäli hän on estyneenä olevan varsinaisen jäsenen tilalla, mikä on merkittävä erikseen pöytäkirjaan ennen mahdollista äänestystä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänestystuloksen mennessä tasan tuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoitus 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, kummallakin yksin.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.5 – 30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liitteineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen seuran syyskokousta. Heidän tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seuran hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta:

- kevätkokous tammi- maaliskuun aikana

- syyskokous elokuun loppuun mennessä

Kevät- ja syyskokouksista tulee julkaista ilmoitus paikallisen lehden seuratoimintapalstalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsuun pätee samat säännöt kuin kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.

Äänestystuloksen mennessä tasan tuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalintojen kyseessä ollessa tuloksen ratkaisee arpa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

11§ Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kokouksen avaus

- Puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.

- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Työjärjestyksen hyväksyminen

- Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun hyväksyminen seuraavalle toimintakaudelle.

- Hallituksen puheenjohtajan valinta ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

- Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta

- Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kokouksen avaus

- Puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta

- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Työjärjestyksen hyväksyminen

- Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

- Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen äänioikeutettu jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti puheenjohtajalle vähintään viikkoa ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta tehdään hallituksen esityksestä kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annettujen äänten enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat ja materiaali käytetään urheilutoiminnan tukemiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Päätöksen varojen luovuttamisen kohteesta tekee yhdistyksen purkautumis- tai lakkauttamispäätöksen tekevä kokous.

13§ Yhdistyslain noudattaminen  

Säännöissä mainittavien asioiden lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.