Seuran säännöt

 

 

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Tikka ry. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alue on Jyvässeutu.


 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Edistää ja kehittää kunto- ja kilpaurheiluharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

 • antaa tietopuolista opetusta

 • toimeenpanee kilpailuja, kuntotapahtumia ja kursseja


 

3§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi


 

4§ Varainhankinta

Varainhankinnan toimintaansa yhdistys hankkii:

 • jäsenmaksuin

 • avustuksilla ja lahjoituksilla

 • sopimalla sponsorointisopimuksia

 • pienimuotoisilla talkoilla

 • järjestämiensä tapahtumien aikaisella kioskimyynnillä

 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa

 • mainostilamyynnillä

 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

 • omistaa ja hankkia omaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta


 

5§ Jäsen- ja liittymismaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous.


 

6§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys kuuluu Suomen Olympiakomitean alaisuuteen. Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on koko kansan liikkeen lisääminen, huippu-urheilun kehittäminen sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.

Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.


 

7§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki hallituksen hyväksymät henkilöt.

Seuran kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnan kannalta erityisen merkittäviä henkilöitä. Kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä. Kunniajäsenyys on elinaikainen. Kunniajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajajäsenyys on elinaikainen. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluonteisen kannattajajäsenmaksun.


 

8§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


 

9§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

 • niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

 • urheilun eettisiä periaatteita

 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

 • kilpailutulosten ja – tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä joka on yhdistyksen toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet

 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

 • syyllistyminen dopingrikkomukseen

 • toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan

 • yhdistyksen maineen vahingoittamisen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella

 • liikunnan ja urheilun eettisen periaatteiden rikkominen

 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

 • huumeiden tai dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai –välineiden manipulointi

 • kilpailutulosten ja –tapahtumien manipulointi tai niiden yritys

 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta

 • lainvastainen toiminta

 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus

 • rasistinen käytös yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edelä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


 

10§ Hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viidestä kymmeneen (5-10) varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa vuosittain, mutta kuitenkin niin, että sama henkilö voi olla puheenjohtajana korkeintaan kolme (3) vuotta peräkkäin.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan kevätkokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisten jäsenten lukumäärästä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänestystuloksen mennessä tasan, tuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.


 

11§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, kummallakin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


 

12§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.5-30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liitteineen on annettava tilintarkastajalle tai varatilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen seuran syyskokousta. Heidän tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seuran hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta.


 

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta:

 • kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä

 • syyskokous lokakuun loppuun mennessä

Kevät- ja syyskokouksista tulee julkaista ilmoitus seuran nettisivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Ilmoitusta saa jakaa myös SoMessa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouskutsuun pätee samat säännöt kuin kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.

Äänestystuloksen mennessä tasan, tuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalintojen kyseessä ollessa tuloksen ratkaisee arpa.


 

14§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Esityslistan hyväksyminen

 • Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun hyväksyminen seuraavalle toimintakaudelle

 • Hallituksen puheenjohtajan valinta ja hallituksen jäsenten valinta

 • Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus

 • Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Esityslistan hyväksyminen

 • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille

 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen äänioikeutettu jäsen haluaa saada jonkun asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti puheenjohtajalle vähintään viikkoa ennen kokousta.


 

15§ Pöytäkirja

Yhdistyksen, hallituksen ja jaostojen sekä valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjatarkastajan allekirjoitettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.


 

16§ Jaostot ja joukkueet

Yhdistyksen jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Yhdistyksen ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.


 

17§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta tehdään hallituksen esityksestä kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annettujen äänten enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat ja materiaali käytetään urheilutoiminnan tukemiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Päätöksen varojen luovuttamisen kohteesta tekee yhdistyksen purkautumis- tai lakkauttamispäätöksen tekevä kokous.


 

18§ Yhdistyslain noudattaminen

Säännöissä mainittavien asioiden lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.